top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Toepassing: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst en op iedere rechtsverhouding die daaruit voortvloeit (al dan niet op basis van een verzoek om diensten van de Klant aan Otherlovestories). Als een Klant verzoekt om diensten van Otherlovestories, dan geldt zulks als een wilsverklaring dat zij aan deze voorwaarden is gebonden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven andere algemene voorwaarden (zoals: die van de Klant). Otherlovestories behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Als hij dat doet, dan zal hij de klant hiervan op de hoogte brengen.

2. Definities: in deze algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de daarbij behorende betekenis:
• ‘Otherlovestories’ betekent de eenmanszaak Otherlovestories, met het adres Schaesbergerweg 29, 6415AB Heerlen, ingeschreven bij het Handelsregister met nummer 73193445;
• ‘Overeenkomst’ betekent de overeenkomst van opdracht (mondeling of schriftelijk) tussen de Klant en Otherlovestories;
• ‘Offerte’ betekent het (geschreven) aanbod van Otherlovestories, met daarin beschreven de Diensten, het bedoelde gebruik daarvan en de tijdsplanning;
• ‘Klant’ betekent de persoon of rechtspersoon aan wie Otherlovestories Diensten verleent;
• ‘Diensten’ betekent de diensten en/of materialen die Otherlovestories uit hoofde van de overeenkomst en de Offerte aan de Klant levert, bestaande uit (onder meer) videoregistratie;
• ‘Honorarium’ betekent het honorarium dat Otherlovestories voor zijn Diensten in rekening brengt;
• ‘Filmdag’ betekent de (eerste) dag van de videoregistratie waarvoor Otherlovestories is ingehuurd.

3. Betaling: de Klant zal, in ruil voor de Diensten, het Honorarium betalen zoals uiteengezet in de Offerte. De Klant betaalt Otherlovestories een voorschot van 30% van het door Otherlovestories ingeschatte Honorarium minstens 2 maanden voor aanvang van Filmdag. Het doel van het voorschot is om de Filmdag te reserveren. De aanbetaling wordt niet gerestitueerd bij annulering minder dan 1 maand voorafgaand aan de Filmdag. De resterende 70% van het totale bedrag zal worden betaald nadat de Diensten zijn geleverd.

4. Offertes en wijzigingen: de Offerte is gebaseerd op instructies van de Klant en de Klant garandeert dat die instructies juist en accuraat zijn. Het Honorarium en de Diensten zijn bepaald op basis van de instructies van de Klant en wijzigingen in die instructies nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen leiden tot extra kosten op grond van het meerwerk dat Otherlovestories moet verrichten. Meerwerk wordt door Otherlovestories altijd eerst geoffreerd.

5. Eigendomsrecht: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal ieder intellectueel eigendomsrecht (zoals: auteursrecht) op enig werk dat in de loop van de overeenkomst tot stand is gekomen, toebehoren aan Otherlovestories. Otherlovestories behoudt zich het recht voor om het werk dat hij gedurende de overeenkomst ontwikkelt te gebruiken bij de promotie van zijn Diensten. Indien de klant gedurende of na deze overeenkomst het door Otherlovestories opgeleverde werk wenst te gebruiken voor een ander doel dan voorzien in de Offerte, dan dient hij daarvoor van Otherlovestories schriftelijke toestemming te hebben.

6. Opzegging: Otherlovestories heeft het recht om deze overeenkomst onmiddellijk op te zeggen als de Klant: • bij het verstrijken van de betalingstermijn niet het volledige Honorarium heeft betaald; • wordt ontbonden (in geval van een rechtspersoon) of sterft of permanent invalide raakt (in geval van een natuurlijk persoon); • niet in staat is haar betalingen te verrichten of betalingsafspraken maakt met haar crediteuren.

7. Kosten: Otherlovestories zal zich inspannen om een accurate schatting te geven van de gemaakte kosten (indien relevant), voor zover zulks mogelijk is. Kosten zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, en Otherlovestories zal alle kosten die hij in relatie tot de Diensten maakt aan de Klant factureren. Bij significante kosten (naar de mening van Otherlovestories), zal de Klant deze op het eerste verzoek van Otherlovestories vooraf voldoen.

8. Levering: Het bewerkingsproces duurt maximaal 3 maanden vanaf de Filmdag. Onder de Diensten kunnen ook goederen en materialen zijn begrepen (bijvoorbeeld: digitale bestanden, USB-Stick's). Het risico ten aanzien van die goederen gaat over op de Klant op het moment dat Otherlovestories die goederen verzendt (hij het per post, per e-mail of via enig ander digitaal kanaal). De Klant zal de goederen onmiddellijk bij ontvangst inspecteren en Otherlovestories direct (schriftelijk) op de hoogte stellen indien enig defect wordt gevonden, onder vermelding van de details van dat defect. De Klant zal Otherlovestories de gelegenheid geven die goederen te inspecteren. Zonder een dergelijke kennisgeving, wordt de Klant geacht de goederen te hebben ontvangen en worden deze geacht in goede staat te verkeren.

9. Annulering: indien de Klant deze overeenkomst rechtsgeldig (en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden) beëindigt op een moment dat Otherlovestories al met de Diensten is begonnen, dan blijft de Klant gehouden om het evenredig Honorarium te voldoen.

10. Eigendom: Als Otherlovestories enig werk aanlevert dat auteursrechtelijk is beschermd, dan is het de Klant niet toegestaan hier wijzigingen op aan te brengen of om dit te gebruiken op een wijze die niet in de overeenkomst is voorzien, tenzij zij vooraf schriftelijke toestemming van Otherlovestories heeft verkregen.

11. Aansprakelijkheid: de aansprakelijkheid van Otherlovestories is (behoudens opzet en grove schuld) als volgt beperkt:
• Otherlovestories aansprakelijkheid is beperkt tot (a) het bedrag dat hij onder zijn aansprakelijkheidsverzekering krijgt uitgekeerd, of, indien lager (b) het bedrag van het Honorarium dat daadwerkelijk door de Klant is betaald;
• Otherlovestories is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste instructies van de Klant of enige onjuiste toelevering van materialen of gegevens door een derde; en
• Otherlovestories is niet aansprakelijk voor enige indirect schade, reputatieschade of gevolgschade.

12. Onderaannemers: Otherlovestories mag bij de uitvoering van de Diensten gebruik maken van diensten van derden. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden gelden ook ter bescherming van deze derden.

13. Vertrouwelijke gegevens: Partijen zullen de vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst krijgen, strikt geheim houden. Informatie die reeds publiek bekend is (anders dan door een inbreuk op deze geheimhoudingsverplichting), geldt niet als vertrouwelijke informatie.

14. Toestemming filmregistratie evenement: Het is de verantwoordelijkheid van de klant om toestemming van de locatie te krijgen voor het installeren van video-apparatuur en om video-opnamen te maken op de gekozen locatie.

15. Video- en/of Fotomontage: Otherlovestories krijgt de volledige redactionele- en productiecontrole van Klant voor de montage van de op te leveren video’s en beelden.

16. Overmacht: Otherlovestories is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst, voor zover die het gevolg is van overmacht (zoals: brand, bliksem, ontploffingen, oorlog, wanorde, overstromingen, industriële conflicten, uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene hardware- of software defecten, of handelingen van lokale autoriteiten).

17. Volledige overeenkomst en strijdigheid: deze overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen partijen over deze inhoudt, en zij vervangt alle voorgaande verklaringen, onderhandelingen en schriftelijke uitwisselingen dienaangaande. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen uit de Offerte, prevaleren de bepalingen uit de Offerte.

18. Kennisgevingen: kennisgevingen dienen te allen tijde schriftelijk te worden gericht aan het zakelijke, geregistreerde adres van de andere partij. Kennisgevingen dienen per post of e-mail te worden verzonden.

bottom of page